Regulamin

SPIS TREŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 4. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PODMIOTÓW ZGROMADZONYCH W BAZIE DANYCH E-SIECI
 5. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WITRYNY www.e-sieci.pl
 6. PRZEPISY KOŃCOWE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1. Serwis www.e-sieci.pl jest własnością e-sieci.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000303101, REGON 060324701, NIP 946-25-44-696. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000zł. Spółka e-sieci.pl Sp. z o.o. jest właścicielem domeny internetowej "www.e-sieci.pl".

  § 2. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu www.e-sieci.pl, definiuje pojęcia, informuje o obowiązkach prawnych Użytkownika serwisu www.e-sieci.pl, określa politykę prywatności oraz inne zasady dotyczące jego działalności i udostępniania Użytkownikom.

  § 3. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu www.e-sieci.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz oznacza zapoznanie się z określoną w nim prawnoautorską ochroną witryny www.e-sieci.pl.
  § 4. Definicje.

  Użyte w Regulaminie, pojęcia oznaczają:

  - Kontrahent - podmiot prowadzący handlową lub/i usługową działalność gospodarczą, o którym informacja został zamieszczona na stronie e-sieci.pl.

  - Profil Kontrahenta - miejsce w serwisie www.e-sieci.pl, w którym zamieszczono dane teleadresowe przedsiębiorstwa, oddziałów, zakładów i palcówek Kontrahenta, godziny ich pracy oraz inne zasady funkcjonowania, zakres działalności, Ofertę Handlową, informacje o nowościach i wyprzedażach, znak towarowy oraz inne które zostały udostępnione e-sieci.pl Sp. z o.o.

  - Oferta Handlowa - bierna prezentacja informacji o Kontrahencie oraz sprzedawanych przez niego produktach lub/i świadczonych usługach, w tym nowościach i wyprzedażach. W rozumieniu Regulaminu Oferta Handlowa nie jest ofertą, jak również zaproszeniem do negocjacji, składania ofert lub zawarcia umowy w inny sposób w znaczeniu nadanym przez ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W rozumieniu Regulaminu Oferta Handlowa nie jest także propozycją zawarcia umowy, o której mowa w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

  - Użytkownik - każdy internauta korzystający z serwisu www.e-sieci.pl, chociażby nie posiadał Konta Użytkownika.

  - Konto Użytkownika - miejsce w serwisie www.e-sieci.pl, w którym Użytkownik może przechowywać informacje o danych Kontrahentach i ich Ofertach Handlowych.

  - Login - nazwa, pod którą jest zarejestrowany Użytkownik.

  - Hasło - ciąg znaków literowych lub/i cyfrowych tworzony przez Użytkownika, w celu zabezpieczenia Konta Użytkownika.

  - Adres IP - niepowtarzalny numer przyporządkowany komputerowi Użytkownika.

  - Pliki "Cookies" - niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwis www.e-sieci.pl i zapisywane na dysku twardym komputera Użytkownika.

  - Przeglądarka Internetowa - program komputerowy przeznaczony do pobierania i wyświetlania stron WWW.

  - Dane Osobowe Użytkownika - dane osobowe Użytkownika, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  - Własny Użytek Osobisty - własny użytek osobisty, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

  - Regulamin - przedmiotowy dokument.

  § 5. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o serwisie, portalu, witrynie lub stronie należy przez to rozumieć www.e-sieci.pl.

  § 6. Celem portalu www.e-sieci.pl jest stworzenie bazy danych Profili Kontrahentów i udostępnianie jej Użytkownikom.

  § 7.1 Portal www.e-sieci.pl nie jest sklepem internetowym.

  § 7.2. W związku z postanowieniami § 7.1. witryna www.e-sieci.pl i e-sieci.pl Sp. z o.o. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczną dostępność produktu lub/i usługi Kontrahenta oraz ich cenę, jakość, ilość albo inne cechy.

  § 7.3. Korzystanie z serwisu www.e-sieci.pl nie prowadzi do zawarcia umowy z Kontrahentem, ani złożenia innego prawnie wiążącego oświadczenia woli lub wiedzy, które mogłoby wywołać taki skutek.

  § 7.4. Zawarcie umowy mającej za przedmiot produkt/usługę znajdujący/cą się w Ofercie Handlowej następuje u Kontrahenta lub w inny przyjęty przez niego sposób.

  § 7.5. Skutki zawarcia umowy z Kontrahentem, w szczególności związane z tym warunki jej wykonania, rękojmie, gwarancje oraz postępowanie reklamacyjne obowiązują wyłącznie pomiędzy Kontrahentem a Użytkownikiem.

  § 7.6. Serwis www.e-sieci.pl nie pośredniczy w jakikolwiek sposób w zawarciu i wykonaniu umowy pomiędzy Kontrahentem a Użytkownikiem, w tym w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym.

  § 7.7. Serwis www.e-sieci.pl i e-sieci.pl Sp. z o.o. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a Użytkownikiem.

  § 8. Serwis www.e-sieci.pl przy tworzeniu Profilu Kontrahenta opiera się wyłącznie na danych i informacjach przekazanych mu przez Kontrahenta, w związku z czym nie odpowiada za ich aktualność i prawdziwość.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

  § 9.1. Korzystanie z serwisu www.e-sieci.pl jest dozwolone tylko za pomocą Przeglądarki Internetowej.

  § 9.2. W celu dostępu do bazy danych Profili Kontrahentów i normalnego korzystania z jej zawartości nie jest koniecznie wymagane skopiowanie bazy danych Profili Kontrahentów.

  § 10.1. Pełne korzystanie z serwisu www.e-sieci.pl zapewnia Konto Użytkownika.

  § 10.2. Rejestrację Konta Użytkownika przeprowadza się na stronie www.e-sieci.pl/register. § 10.3. Konto Użytkownika chronione jest Loginem i Hasłem.

  § 10.4. Do założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie adresu mailowego Użytkownika.

  § 10.5. Rejestracja Konta Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na wysyłanie informacji związanych z serwisem www.e-sieci.pl.

  § 10.6. Zebrane informacje o adresach mailowych mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

  § 10.7. Konto Użytkownika jest bezpłatne.

  § 10.8. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Użytkownika.

  § 10.9. Założenie Konta Użytkownika oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.

  § 10.10. Użytkownik może porównywać Profile Kontrahentów na Koncie Użytkownika wyłącznie w zakresie Własnego Użytku Osobistego.

  § 10.11. Użytkownik powinien aktualizować dane zawarte na Koncie Użytkownika.

  § 11.1. Witryna www.e-sieci.pl wykorzystuje Pliki "Cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów.

  § 11.2. Pliki "Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na twardym dysku komputera Użytkownika, a serwer, na którym umieszczony jest portal www.e-sieci.pl może je odczytać przy ponownym połączeniu się komputerem Użytkownika.

  § 11.3. Wyłączenie informacji "Cookies" w Przeglądarce Internetowej nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów strony www.e-sieci.pl.

  § 11.4. Witryna www.e-sieci.pl wykorzystuje Pliki "Cookies", aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz w innych celach (np. ustalenia rankingu najczęściej pobieranych plików), które nie naruszą określonej w następnym rozdziale Polityki Prywatności.

  § 12.1. Użytkownik nie ma wpływu na treść portalu www.e-sieci.pl, zwłaszcza na zawartość i formę Profilu Kontrahenta.

  §12.2. Użytkownik ma prawo do umieszczania pod Profilem Kontrahenta, w wyznaczonym do tego miejscu, własnych opinii o Kontrahencie oraz o prowadzonej przez niego działalności i Ofercie Handlowej.

  §12.3. Umieszczenie opinii nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a e-sieci.pl Sp. z o.o., której przedmiotem miałoby być czasowe lub nieograniczone w czasie przechowywanie danych na portalu.

  §12.4. Opinia może być umieszczona wyłącznie w języku polskim i mieć postać tekstu, a ponadto musi spełniać podstawowe wymogi gramatyczne, językowe oraz ortograficzne. Zabronione jest w szczególności umieszczanie w jakimkolwiek formacie zdjęć, obrazów oraz innych znaków graficznych, a także tworzenie obrazków w oparciu o litery i znaki interpunkcyjne.

  §12.5. Użytkownik nie może zamieszczać opinii, które zawierają zwroty wulgarne, obelżywe, obraźliwe lub w jakikolwiek inny sposób naruszające powszechnie przyjęte zasady kultury oraz współżycia społecznego.

  §12.6. W systemie opinii nie wolno zamieszczać linków, adresów mailowych lub adresów stron www.

  §12.7. Użytkownik nie może zamieszczać opinii, w których zawarta jest reklama lub antyreklama Kontrahenta, którego dotyczy opinia, a także innych Kontrahentów lub osób trzecich albo oferowanych przez nich produktów/usług.

  §12.8. Zabronione jest zamieszczanie opinii bez związku z Kontrahentem, jego działalnością lub Ofertą Handlową.

  §12.9. Zabronione jest umieszczanie w opinii danych osobowych pracowników, przedstawicieli lub innych osób współpracujących z Kontrahentem.

  §12.10. Nie wolno za pomocą systemu opinii, prowadzić polemik z opiniami innych Użytkowników.

  §12.11. Kontrahent ma prawo odpowiedzieć na opinię, o której mowa w §12.2. Do odpowiedzi Kontrahenta stosuje się odpowiednio paragrafy dotyczące opinii Użytkownika.

  §12.12. Zabroniony jest "trolling" w każdej postaci. Jeżeli portal uzna działanie konkretnego Użytkownika za "trolowanie" uniemożliwi dodawanie przez niego opinii.

  §12.13. Zabronione jest wystawianie opinii zbiorczo przypadkowym Kontrahentom. Działanie takie uznane będzie za "trolling".

  §12.14. Użytkownik nie może zamieszczać opinii, które w jakikolwiek sposób naruszałyby lub mogły prowadzić do naruszenia praw lub dóbr osobistych Kontrahenta, e-sieci.pl Sp. z o.o. albo osoby trzeciej. Zabronione jest zamieszczanie opinii, które naruszają przepisy prawa karnego.

  §12.15. Portal zastrzega, że podejmie współpracę z Sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości w celu ustalenia osób naruszających §12.14.

  §12.16. Portal ma prawo do skracania, zmiany układu lub innego moderowania opinii, tak aby odpowiadała ona określonemu przez portal sposobowi prezentacji opinii.

  §12.17. Portal ma prawo do usunięcia każdej opinii. W całości będą usuwane opinie, które naruszają zasady określone w §12.2-14, oraz opinie, co do których portal uzyskał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o tym, że zawierają dane o bezprawnym charakterze.

  §12.18. Użytkownik ma prawo zwrócić się do portalu z prośbą o usunięcie swojej własnej opinii, jeżeli uprawdopodobni jej autorstwo i fakt omyłki.

  §12.19. Każda opinia bez względu na zmiany, o których mowa w §12.16 stanowi własny komentarz Użytkownika i nie może być poczytywana za opinię e-sieci.pl Sp. z o.o..

  § 13.1. Zabroniona jest jakakolwiek bezprawna ingerencja w działalność portalu www.e-sieci.pl, a w szczególności niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, zmienianie danych informatycznych serwisu www.e-sieci.pl lub utrudnianie dostępu do tych danych albo zakłócanie, uniemożliwiane automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania danych informatycznych serwisu www.e-sieci.pl.

  § 13.2. Zabroniona jest jakakolwiek bezprawna ingerencja i kopiowanie programu, kodu, obrazu i zapisu audio, zapisu video lub zapisu audiowizualnego będącego własnością e-sieci.pl Sp. z o.o. do jakiegokolwiek innego utworu, w tym również do własnej strony internetowej.

  § 13.3. Zabronione jest bezprawne wykorzystywanie informacji pochodzących z serwisu www.e-sieci.pl w sposób, których prowadziłby do ich upublicznienia lub wiązałby się bezpośrednio albo pośrednio z celami zarobkowymi.

  § 14. Zamieszczenie linku do strony www.e-sieci.pl dozwolone jest wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie e-sieci.pl Sp. z o.o.

  § 15. Serwis www.e-sieci.pl zastrzega sobie prawo do chwilowych przerw w pracy, będących wynikiem czynnika zewnętrznego (np. atak hakerski, brak prądu, brak sygnału internetowego i in.) jak również działaniem podjętym w celu usprawnienia funkcjonowania witryny www.e-sieci.pl.

  § 16. Portal www.e-sieci.pl zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą e-sieci.pl Sp. z o.o. przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

  § 17. Serwis www.e-sieci.pl chroni wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników.

  § 18. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem strony www.e-sieci.pl należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres

  § 19. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i pomoc znajdują się na stronie www.e-sieci.pl/help

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  § 20. Dane Osobowe Użytkowników, e-sieci.pl Sp. z o.o. chroni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  § 21. Prawa dostępu do Danych Osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

  § 22. Serwis www.e-sieci.pl szanuje prawo Użytkowników do prywatności i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne, które mają zapobiec ingerencji w prywatność Użytkowników.

  § 23.1. Portal wykorzystuje Adresy IP Użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, na którym umieszczona jest strona www.e-sieci.pl, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www.e-sieci.pl.

  § 23.2. Adres IP może być wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników dla realizacji celów prawnie usprawiedliwionych, w szczególności w sytuacjach określonych w § 12-14 i § 23.1. Regulaminu.

  § 23.3. Adres IP jest wykorzystywany do gromadzenia zbiorczych danych demograficznych oraz statystycznych dotyczących Użytkowników (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie), które mogą być udostępniane Kontrahentom.

  § 23.4. Informacje, o których mowa w punkcie 23.3. nie mogą być w żaden sposób łączone z Danymi Osobowymi Użytkowników.

  § 23.5. Adres IP danego Użytkownika nie może być udostępniony przy realizacji celu określonego w § 23.3.

  § 24. Użytkownik ma prawo wglądu i sprostowania oraz zażądania usunięcia Danych Osobowych zgromadzonych przez serwis www.e-sieci.pl.

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PODMIOTÓW ZGROMADZONYCH W BAZIE DANYCH E-SIECI

  § 25. Dane zawarte w Profilu Kontrahenta stanowią przedmiot ochrony praw własności intelektualnej Kontrahenta. Dotyczy to zwłaszcza znaku towarowego Kontrahenta, firmy, nazwy, haseł reklamowych i in. Korzystanie z tych praw wymaga zgody Kontrahenta.

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WITRYNY www.e-sieci.pl

  § 26. Forma prezentacji informacji zawartych w Profilu Kontrahenta jest własnością www.e-sieci.pl Sp. z o.o.

  § 27. Wszystkie znaki towarowe zamieszczone na stronie www.e-sieci.pl, za wyjątkiem wskazanych w paragrafie 25 są własnością e-sieci.pl Sp. z o.o.

  § 28. Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do rysunków, grafik, tekstu, oprogramowania oraz innych treści zamieszczonych w portalu www.e-sieci.pl należą do e-sieci.pl Sp. z o.o. i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez pisemnej zgody właściciela.

  § 29. Domena serwisu "www.e-sieci.pl" i nazwa serwisu www.e-sieci.pl podlegają ochronie prawnej.

  § 30.1. Koncepcja serwisu www.e-sieci.pl, sposób budowy bazy danych, sposób katalogowania informacji, sposób zbierania informacji, cel wykorzystania informacji są pomysłem autorskim.

  § 30.2. Użytkownik zobowiązuje się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej, zwłaszcza do niezałożenia serwisu o podobnej koncepcji, wykorzystującego podobną bazę danych oraz innych działań, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio naruszyć prawa autorskie.

  § 31. Zachowanie określone w § 13.3. zawsze godzi w słuszne interesy twórcy.

  § 32. Serwis www.e-sieci.pl oraz e-sieci.pl Sp. z o.o. jest chroniony ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503, tekst jedn. z późn. zm.).

PRZEPISY KOŃCOWE

  § 33.1. Serwis www.e-sieci.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

  § 33.2. Użytkownik w momencie logowania się w www.e-sieci.pl zostanie zawiadomiony o zmianie Regulaminu.

  § 33.3. w przypadku braku zgody na nowe warunki przez Użytkownika Konto Użytkownika wygasa.

  § 34. Regulamin jest zgodny z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.